Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs konserwacji żurawi

 

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie uprawnień w zakresie konserwacji żurawi.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

• Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku konserwatora żurawi

potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

• Zalecane jest posiadanie co najmniej rocznej praktyki jako pomocnik konserwatora żurawi,

• Badania wysokościowe,

 

 

 Przed przystąpieniem do egzaminu UDT wymagane jest również posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego G1 Eksploatacja do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV (Zapewniamy możliwość uzyskania uprawnień w trakcie trwania szkolenia).

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Organizacja i zakres działania dozoru technicznego;

♦ Ogólna budowa żurawi danego typu;

♦ Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów;

♦ Obowiązki konserwatora;

♦ Postępowanie konserwatora w przypadku awarii;

♦ Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych;

Prowadzenie książki obsługi i konserwacji;

♦ Zajęcia praktyczne.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

Celem zdobycia uprawnień konserwatora żurawi konieczne jest podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie konserwacji żurawi. Jest to świadectwo honorowane w całej Polsce, przetłumaczone honorowane w krajach UE, a także stanowi bezterminowe uprawnienie do konserwacji żurawi.

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT.

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.