Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenia okresowe BHP – Kiedy należy je przeprowadzić?

Szkolenie okresowe BHP musi odbyć się zanim straci ważność poprzednie szkolenie (wstępne lub okresowe) danemu pracownikowi.

I tak, m.in.:

  • - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych oraz inżynieryjno – technicznych  w ciągu roku od daty przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP. Wychodzi na to, że po upływie roku od nabycia zatrudnienia.

 

  • Pracodawcy oraz pracownicy pełniący funkcje kierownicze  pierwsze szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzić do 6 miesięcy od zatrudnienia.

 

Wyjątkiem od powyższych reguł stanowi sytuacja, gdy pracownik posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego dla tego samego stanowiska u poprzedniego pracodawcy, a okres ważności tego szkolenia jeszcze nie minął.

 

Szkolenia okresowe BHP – Co jaki czas należy je przeprowadzać?

Szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzać w zależności od stanowiska pracy danej osoby.

I tak m.in.:

 

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenie okresowe BHP i PPOŻ nie rzadziej, niż co 3 lata. Wyjątkiem są tutaj pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujących prace tzw. „niebezpieczne” - wówczas nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych powinni przechodzić szkolenie okresowe BHP nie rzadziej, niż co 6 lat.
  • Pracodawcy, pracownicy pełniący funkcje kierownicze, pracownicy służb BHP oraz zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych szkolenie okresowe BHP i PPOŻ powinni przechodzić nie rzadziej, niż co 5 lat.

 

Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia.

 

Po odbytym egzaminie organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego BHP, wydając zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie bhp według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

Odpis zaświadczenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

 

Poczytaj także o:

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami 
Szkolenie pracodawców oraz osób kierujących pracownikami wykonujących zadania służby BHP
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych  
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.